Како лидери во областа на изградба и реконструкција на објекти,
нудиме: проектирање, реновирање, изградба и надзор на бјекти
ДОВЕРЛИВ ПАРТНЕР
НА КОГО МОЖЕТЕ
ДА МУ ВЕРУВАТЕ
.
МИСЛИ ВНИМАТЕЛНО, РАБОТИ ВНИМАТЕЛНО

Квалитетен пристап кон идеална изведба на објекти и работи во градежништвото…

ЗА НАС

Успешната приказна започна во далечната 2001 година кога е основано Друштвото за транспорт, градежништво и трговија ВАТО ДОО – Студеничани – Скопје.

Нашата дејност ја започнавме со само неколку камиони како товарни и транспортни средства и израснавме во градежен гигант.

Фундаменталната мотивација на основачите на Друштвото беше и остана упорноста како и квалитетното и навременото извршување на преземените и договорени работи со коминтентите кои во досегашното работење ги користеа услугите на Друштвото.

Изградба и
Реконструкција

Нашата традиција за квалитет и професионализам во оваа индустија не прави клучната компонента во секој градежен проект.

Изградба на улици
и патишта

Нашата традиција за квалитет и професионализам во оваа индустија не прави клучната компонента во секој градежен проект.

Земјени
Работи

Нашата традиција за квалитет и професионализам во оваа индустија не прави клучната компонента во секој градежен проект.

Изградба на објекти
од Високоградба

Нашата традиција за квалитет и професионализам во оваа индустија не прави клучната компонента во секој градежен проект.

ВАТО - Каменолом и Асвалтна База

Перманентниот развој во сверата на градежништвото Друштвото во периодот 2012-2015 година го заокружи со добивање на концесија за експллоатација на минерали – варовник на територијата на Општина Сопиште – локалитет Јаболци-Говрлево, а паралелно на истото инвестираше во Каменолом – дробење на варовник во соодветни гранулации како готов производ, со што се заокружи уште еден дел во комплетниот настап на пазарот на градежништво и услуги во истото. Капацитетот на Каменоломот е дневно производство од 360 тона готов производ.

Друштвото исто така инвестирашњ и се здоби со своја  асвалтна база во 2016 година со капацитет од 160т/h, која  е лоцирана на локалитетот Јаболци – Говрлево до постоечки Каменолом  и со самото тоа сега имаме нов сопствен готов производ – асфалт што му овозможува на Друштвото поголема конкурентност и еластичност во давање на понуди кон инвеститорите во изведба на нискоградба – патишта и улици.

Квалитетни Решенија за Изведба

Современите процеси и механизација се само дел од технолошкиот напредок што го имплементираме во нашето работење во градежната индустрија.

Нашиот стручен кадар има за цел да спроведе експедитивна работа од највисок квалитет, истовремено залагајќи се за импактот врз животната средина и корисниците.

Нашиот стручен кадар има за цел да спроведе експедитивна работа од највисок квалитет, истовремено залагајќи се за импактот врз животната средина и корисниците.

Нашиот стручен кадар има за цел да спроведе експедитивна работа од највисок квалитет, истовремено залагајќи се за импактот врз животната средина и корисниците.

ВАТО е компанија која тековно ги следи модерните принципи на работа, реализација и едукација.

1037

Завршени Проекти

175

Квалификувани Работници

34+

Инженери

30+

Објекти
ОДГОВОРНОСТ НА РАКОВОДСТВОТО

Проектирање и надзор на севкупниот процес при изведбата.

Одговорноста пред се...

Примарна цел на организацијата е да ги задоволи потребите на клиентите и нивните очекувања преку нудење квалитетни производи и услуги. 

Највисокото раководство на ВАТО ја прифаќа обврската за воспоставување и спроведување на систем за квалитет, заштита на животна средина и безбедност и здравје при работа и постојано подобрување на неговата ефективност.

Одржување и континуирано подобрување на воспоставените системите за квалитет, животна средина и безбедност и здравје при работа, според барањата на меѓународните норми ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.